آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»آموزش»ساير آموزش»دانلود پروژه ارتعاشات (فرکانس طبیعی)
دانلود پروژه ارتعاشات (فرکانس طبیعی)-pic1

دانلود پروژه ارتعاشات (فرکانس طبیعی)

به منظور دانلود پروژه ارتعاشات (فرکانس طبیعی) به وب سایت www.iranmodares.com بخش فروشگاه مراجعه کنید. پروژه های مرتبط با ارتعاشات (فرکانس طبیعی) موجود در ایران مدرس به صورت زیر است:

تحلیل خیز و فرکانس طبیعی یک ورق مستطیلی
در این پروژه تحت بارگذاری اعمال شده، مقدار و محل خیز ماکزیمم وهمچنین فرکانسهای طبیعی یک ورق مستطیلی بدست می آید. به دو انتهای ورق مستطیلی مورد نظر دو نیمدایره وصل شده است و به عنوان یک ورق یکپارچه مورد بررسی قرار می گیرد. در ضمن یک سوراخ دایروی شکل نیز در ورق ایجاد شده است.
تعریف مسئله به صورت زیر است:
مسئله ای که در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت یک ورق با شکل هندسی ارائه شده در شکل1 خواهد بود. در اینجا هدف آن است که محل خیز ماکزیمم و مقدار آن، محل تنش ماکزیمم و مقدار آن و همچنین فرکانس طبیعی ورق مزبور محاسبه شود. شکل هندسی، همانطور که از شکل1 پیدا است، به صورتی است که انگار دو نیمدایره به دو انتهای یک ورق مستطیلی متصل شده اند. به مرکز نقطه ای که فاصله آن از انتهای ورق برابر y است و روی محور تقارن ورق قرار دارد، سوراخ دایروی ای به شعاع r ایجاد شده است. در نقطه ای به فاصله x از همان انتها نیروی متمرکزی برابر F عمود بر صفحه وارد شده است. طول کل صفحه برابر L و شعاع انحنا قسمت های نیمدایره ای برابر R است. قسمتی از صفحه که پایین خط تقارن قرار دارد، به وسیله تکیه گاههای گیردار و قسمت بالایی آن به وسیله تکیه گاه مفصل دار مقید شده اند. همانطور که در پایین شکل نشان داده شده است، شعاع نیمدایره ها یک چهارم طول کل صفحه و شعاع سوراخ برابریک هشتم طول کل صفحه است.
برای هندسه ای که توضیحات آن در بالا و همچنین شکل مربوطه اش در پایین آمده است، با استفاده از نرم افزار ANSYS وطی مراحلی که در ادامه گفته خواهد شد، تحلیل عددی انجام خواهد گرفت. در ابتدای کار نوع المان، ثوابت هندسی و خصوصیات مواد انتخاب می شوند که در مورد آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد. در مراحل بعدی مدل هندسی یا اجزای محدود ساخته شده، آن را مش بندی کرده و شرایط مرزی و بار وارد شده را بر آن اعمال می کنیم. بعد از انجام این مراحل نوبت به مرحله تحلیل می رسد. در مرحله تحلیل نیز مراحلی که در ادامه می آیند باید به ترتیب انجام شوند. نوع تحلیل انتخاب شده و با اعمال شرایط مرزی و اعمال بار، نوع حل گر را انتخاب و مسئله را حل می کنیم. در نهایت در قسمت پس پردازش نتایج بدست آمده را با استفاده از نمودارها و جداولی به نمایش خواهیم گذاشت.

----------------------------------------------

تحلیل خیز و فرکانس طبیعی پوسته استوانه ای
در این مقاله، یک پوسته استوانه ای با ابعاد و تکیه گاهها ی مشخص و تعریف شده، در دو حالت درب دار و بدون درب، بررسی خواهد شد (هدف آن است که تحت بارگذاری اعمال شده، مقدار و محل خیز ماکزیمم وهمچنین فرکانسهای طبیعی جسم مورد تحلیل بدست آید). پوسته استوانه ای هم شامل فشار داخلی خواهد بود و هم نیروی متمرکز بر آن وارد خواهد شد.
بخش ابتدایی فایل (مقدمه) به صورت زیر است:
پوسته های نازک سازه هایی با سطوح خمیده هستند. مثالهایی از پوسته ها عبارت است از: مخازن تحت فشار، بالهای هواپیما، پوشش خارجی راکتها و موشکها، تایر اتومبیلها، چراغ مهتابی، سر پوشها یا کله گیها، سقفهای گنبدی شکل، سقف ماشین یا کارخانه و انواع مختلفی از ظروف و تانکهای ذخیره. هر کدام از اینها دارای نوعی دیواره خمیده است. از آنجا که یک ورق خمیده را می توان بخشی از یک پوسته به حساب آورد، معادلات عمومی برای پوسته های نازک نیز برای ورقهای خمیده قابل اعمال است. همانند ورقها، صفحه ای که ضخامت پوسته را به دو نیمه تقسیم می کند، سطح میانی خوانده می شود. برای توصیف شکل پوسته، دانستن هندسه صفحه میانی و ضخامت پوسته در هر نقطه کافی است.


آگهی دهنده: ایران مدرس
موقعیت: استان تهران - تهران - ساير آموزش در تهران
به روز شده در:۱۳۹۷/۵/۱۲
بازدید: 2897 بار
ایمیل: